Ορθοδοξία και μαγεία στο Κονγκό – Από την ζωή του Μαρτυρικού Ιεραποστόλου του Κονγκό παπα-Κοσμά Γρηγοριάτη (+1989)

http://anatoliki-orthodoksi-ekklisia.blogspot.com

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ορθοδοξία και μαγεία στο Κονγκό

Από την ζωή του Μαρτυρικού Ιεραποστόλου του Κονγκό

παπα-Κοσμά Γρηγοριάτη (+1989)

Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης:

«Ὁ μακαριστός παπα-Κοσμᾶς Γρηγοριάτης, ὅταν εἶχε ἔρθει κάποια χρονιά γιά ξεκούρασι στή Μονή μας, μοῦ διηγηθηκε τό ἑξῆς περιστατικό:

Σ᾽ ἕνα χωριό, πού ὑπῆρχε καί Ὀρθόδοξη ἐνορία, κατόρθωσε καί μέ τή βοήθεια τοῦ Νομάρχη τοποτέτησε ὡς πρόεδρο τοῦ χωριοῦ ἕνα Χριστιανό μας, τόν Νικόδημο. Ἐδῶ πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι πρόεδροι καί κυβερνῆτες, ἀκόμη καί μεγάλοι ἄρχοντες τῆς χώρας, συνδέονται καί ἀσχολοῦνται ἄμεσα ἤ ἔμμεσα μέ τήν μαύρη μαγεία. Ὁ πρόεδρος κάθε χωριοῦ εἶναι ὁ ἀρμόδιος γιά τήν ἐπίλυσι ὅλων τῶν θεμάτων τῶν γηγενῶν, διοικητικῶν, ἰατρικῶν, θρησκευτικῶν, φυλετικῶν, ἠθικῶν καί λοιπῶν. Ὅλοι προστρέχουν σ᾽ αὐτόν γιά νά τούς βοηθήση καί συνήθως καταφεύγει στή μαύρη μαγεία καί τή δύναμι τοῦ διαβόλου. Ἐπειδή ἡ μαγεία εἶναι ἀπό αἰώνων βαθιά ριζωμένη στή ζωή τῶν Ἀφρικανῶν, ἀκόμη κι ἄν βαπτισθοῦν, ἀρκετοί δέν ξεχνοῦν τό μάγο. Τόν φοβοῦνται καί ὑπολογίζουν τή δύναμί του.

Ὀ νέος, λοιπόν, πρόεδρος ἐκείνου τοῦ χωριοῦ, ἄν καί Ὀρθόδοξος Χριστιανός, σέ κάποια στενοχώρια του θυμήθηκε τό μεγάλο μάγο τοῦ χωριοῦ κι ἔτρεξε νά τόν συμβουλευθῆ. Ἐκεῖνος τοῦ εἶπε χαρακτηριστικά: “Δέν μπορῶ νά σέ βοηθήσω. Ὑπάρχει ἄλλος μάγος πού εἶναι δυνατότερος ἀπό μένα. Εἶναι αὐτός πού σέ βάπτισε. Κι ἐγώ ἐναντίον του δέν μπορῶ νά κάνω τίποτε, οὔτε νά τόν πλησιάσω. Σ᾽ αὐτόν θά πᾶς νά σέ βοηθήση. Εἶναι ἀνώτερος ἀπό μένα”.

Ἀσφαλῶς ἐννοοῦσε τόν Ὀρθόδοξο Ἱερέα πού τόν εἶχε ὁδηγήσει στό Χριστό καί ἐν προκειμένῳ τόν μακαριστό παπα-Κοσμᾶ».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s